Regulamin porządkowy Klubu Żak

w Gdańsku, 80-266, ul. Grunwaldzka 195/197
 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Klub ŻAK w siedzibie Klubu oraz poza siedzibą Klubu.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu ŻAK obowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu porządkowego.

 

 1. Nad wykonaniem niniejszego Regulaminu czuwa Dyrektor Klubu ŻAK, jego pracownicy oraz Agencja Ochrony, na podstawie zawartej umowy.

 

 1. Na terenie Klubu ŻAK w Gdańsku obowiązuje całkowity zakaz:
   
 • wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych, broni i niebezpiecznych przedmiotów,
 • posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych,
 • nieobyczajnego zachowania,
 • wynoszenia napojów zakupionych w kawiarni Klubu Żak poza teren Klubu i spożywania ich poza siedzibą Klubu,
 • zanieczyszczania i zaśmiecania Klubu oraz niszczenia mienia Klubu i innych osób.

 

 1. Ponadto zakazuje się:
   
 • wchodzenia do Sali Suwnicowej z napojami, w odzieży wierzchniej i z dużymi torbami, plecakami, itp.
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych w Klubie i przed Klubem bez zgody Dyrektora Klubu
 • fotografowania profesjonalnym sprzętem oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Dyrektora Klubu
 • wchodzenia na teren imprezy realizowanej w Sali Suwnicowej lub Sali Kinowej ze zwierzętami
 • naklejania nalepek na terenie Klubu oraz malowania po ścianach

 

 1. Klienci Klubu ŻAK mogą skorzystać nieodpłatne z szatni Klubu. Klub nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz wartościowe przedmioty typu telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp. Szatnia jest bezpłatna.

 

 1. Prawo wstępu na imprezę biletowaną mają:
   
 • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie lub wejściówkę
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający ważną kartę klubową lub zaproszenie
 • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Klubu

 

 1. W przypadkach wskazanych przez Klub prawo wstępu na imprezę biletowaną mają wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego biletu (karnetu) wstępu lub zaproszenia wraz z aktualnym dokumentem tożsamości, ze zdjęciem i datą urodzenia (dowód, legitymacja, prawo jazdy).

 

 1. Na imprezy organizowane przez Klub wstępu nie mają:
   
 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

 

 1. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Klubu ŻAK na właściwą imprezę muzyczną, opuszczenie terenu Klubu uważa za się za opuszczenie imprezy muzycznej. Ponowne wejście na właściwą imprezę muzyczną jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.

 

 1. Po rozpoczęciu spektaklu teatralnego osoby spóźnione nie będą wpuszczane na widownię pomimo posiadania ważnego biletu lub wejściówki. Nie otrzymają również zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety.

 

 1. Sprzedaż biletów i karnetów:
   
 • Sprzedaż biletów prowadzi kasa Klubu w siedzibie Klubu i przez sklep internetowy tickets.klubzak.com.pl.
 • Płatność za bilety i karnety w kasie Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
 • Sprzedaż biletów w sklepie internetowym zgodnie z Regulaminem Sprzedaży On-Line Klubu Żak.
 • Zakupione bilety i karnety nie podlegają zwrotom.
 • Zwrot biletu (karnetu) zakupionego na imprezę w Klubie ŻAK może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Klubu i tylko za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej.
 • Liczba biletów i karnetów w danej puli limitowana.
 • Niewykorzystane limity wejść na dany karnet przepadają po zakończeniu danej imprezy.
 • Uprawnienia do zniżek na daną Kartę tracą ważność po upływie okresu, na który dana karta została wydana.
 • Wszystkie ceny biletów i karnetów zawierają podatek VAT.
 • Zakup biletów ulgowych i zniżkowych możliwy jest wyłącznie w Klubie Żak, za okazaniem ważnej legitymacji oraz właściwej Karty przy zakupie biletów (1 karta/1 legitymacja = 1 bilet / 1 karnet).
 • Bilety ulgowe przysługują studentom (do 26 roku życia), dzieciom, uczniom oraz seniorom (60+) – za okazaniem aktualnej, właściwej legitymacji.
 • Bilety zniżkowe przysługują posiadaczom Metropolitalnej Karty do Kultury, Karty Dużej Rodziny, innych Kart wydanych  przez Klub.

 

 1. Rezerwacje biletów i karnetów:
   
 • Rezerwacje biletów i karnetów na imprezy prowadzi wyłącznie kasa Klubu: kasa@klubzak.com.pl lub tel. 58 344 05 73 w.117 (w godzinach pracy kasy).
 • Potwierdzone rezerwacje na koncerty, spektakle, PC Dramę należy odebrać w ciągu 5 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji (nieopłacone w terminie rezerwacje są anulowane).
 • Zarezerwowane bilety są sprzedawane w cenie obowiązującej w dniu zakupu (opłacenia) biletów.
 • Rezerwacji nie podlegają bilety sprzedawane w ramach Promocji na Start lub innych specjalnych promocji.
 • Potwierdzone rezerwacje na seanse filmowe należy odebrać nie później niż pół godziny przed seansem.
 • Nie są przyjmowane rezerwacje na ostatnie 20 miejsc na dany koncert / przedstawienie / seans.

 

 1. Służby porządkowe Klubu ŻAK, w tym przedstawiciele Agencji Ochrony, posiadający identyfikatory, są uprawnione do:
 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (tj. biletu lub karty wejściowej), a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia imprezy,
 • do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4,
 • do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem porządkowym.

 

 1. Klub ma prawo nakazać opuszczenie Klubu osobom, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin porządkowy, mogącym zanieczyścić ubrania innych osób, agresywnym  lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.

 

 1. Klient Klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.

 

 1. Klub ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających:
   
 • poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie
 • wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku
 • przedstawienia zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 4 Regulaminu
 • Ponadto Klub ma prawo nie wpuścić na imprezę, gdy w Klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa i porządku na jego terenie.

 

 1. Imprezy w Klubie Żak są fotografowane do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu. Uczestnictwo w imprezie w Klubie Żak jest jednoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na rejestracje jej/jego wizerunku oraz zezwolenia na rozpowszechnianie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie materiałów fotograficznych w trakcie imprezy, zgodnie z art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdym wypadku rejestracja wizerunku osoby uczestniczącej w imprezie nie będzie umożliwiała lub pozwalała na jednoznaczną identyfikację tej osoby.

 

 1. Festiwale organizowane przez Klub Żak są filmowane (tzw. migawki fotoreporterskie) do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu. Uczestnictwo w imprezach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych. Uczestnictwo w festiwalu organizowanym przez Klub Żak jest jednoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na rejestracje jej/jego wizerunku oraz zezwolenia na rozpowszechnianie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie wskazanych powyżej materiałów filmowych, zgodnie z art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdym wypadku rejestracja wizerunku osoby uczestniczącej w festiwalu nie będzie umożliwiała lub pozwalała na jednoznaczną identyfikację tej osoby.

 

 1. Materiały fotograficzne i filmowe, o których mowa w powyższych pkt. 18 i 19 Regulaminu będą rozpowszechniane przez ich udostępnienie na stronach internetowych Klubu Żak, w mediach społecznościowych na kontach Klubu w ramach wydarzeń relacjonowania wydarzeń organizowanych przez Klub oraz w wydawnictwach Klubu Żak w celu promowania statutowej działalności Klubu. Rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez dbałość o anonimizację prezentowanych wizerunków, tam gdzie będzie to możliwe i nie pozostaje w sprzeczności z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Klub Żak.

 

 1. Każdy uczestnik imprezy/festiwalu, którego wizerunek na materiałach fotograficznych lub filmowych udostępnionych na stronach Klubu lub w mediach społecznościowych na kontach Klubu lub w wydawnictwach Klubu umożliwia lub pozwala na jednoznaczną identyfikację jej/jego osoby ma prawo zażądać usunięcia takiego zdjęcia/filmu, co Klub Żak bezzwłocznie uczyni na podstawie udokumentowanego zgłoszenia osoby, której wizerunek znajduje się na danym materiale zdjęciowym lub fotograficznym.”

 

 1. Na podstawie zawartej umowy na Świadczenie Usług dozoru i Ochrony Imprez w Klubie działa system monitoringu, którego właścicielem jest Agencja Ochrony.

 

 1. Wejście na teren Klubu ŻAK oznacza zgodę na zastosowanie się do niniejszych przepisów porządkowych.

 

 1. Reklamacje:
   
 • Uczestnicy imprez mogą składać reklamacje, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy.
 • Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Klubu.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • Organizator pisemnie poinformuje Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Klub jest otwarty w godzinach od g.8.00 do g.23.00 w dni robocze (od poniedziałku do czwartku), w piątki od g.8.00 do g.1.00, w soboty od g.16.00 (lub 30 minut przed I seansem filmowym) do g.1.00, w niedziele od g.16.00 (lub 30 minut przed I seansem filmowym) do g.23.00.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem jego podpisania.  

 

     Gdańsk, 25 maja 2018 r